Diagnoza

diagnoza i opinia psychologiczna

Ma za zadanie rozpoznanie zdrowia psychicznego, emocjonalnego. Pomaga nam określić predyspozycje osobowościowe danego pacjenta, jego możliwości poznawcze i funkcjonalne. Dzięki diagnozie wiemy, nad którymi obszarami powinniśmy pracować, aby stać się jeszcze lepszą wersją siebie.
Proces diagnostyczny :
 • Konsultacja, rozpoznanie problemu, dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych. Wywiad - zebranie szczegółowych danych na temat rozwoju, kondycji psychicznej, emocjonalnej
 • Obserwacja w gabinecie, wykonanie testów diagnostycznych
 • Omówienie wniosków, postawienie diagnozy

Diagnoza

logopedyczna, neurologopedyczna

Ma ona na celu zidentyfikowanie trudności w zakresie mowy i języka. Jej celem jest znalezienie przyczyn tych trudności, rodzajów i następnie zaplanowanie odpowiedniej terapii.

Proces diagnostyczny :
 • Wywiad z pacjentem bądź jego opiekunem w celu zebrania szczegółowych informacji na temat rozwoju, trudności, aktualnych możliwości komunikacyjnych
 • Konsultacja logopedyczna, neurologopedyczna, przeprowadzenie testów diagnostycznych
 • Omówienie wyników testów, decyzje o dalszym postępowaniu terapeutycznym

Diagnoza

pedagogiczna, tyflopedagogiczna

To postępowanie mające na celu zebranie wszelkich informacji na temat dziecka – jego mocnych stron i tych słabszych. To analizowanie, zbieranie materiałów dotyczących funkcjonowania, możliwości oraz wszelkich trudności edukacyjnych. Diagnoza pedagogiczna pozwala nam na znalezienie źródeł trudności i ich pokonywanie. Diagnoza tyflopedagogiczna skupia się na pomocy uczniom, których problemy edukacyjne związane są z narządem wzroku.
Proces diagnostyczny :
 • Wywiad z pacjentem bądź jego opiekunem w celu zebrania szczegółowych informacji na temat rozwoju, trudności, aktualnych trudności edukacyjnych
 • Dobór testów odpowiednich do możliwości dziecka
 • Omówienie wyników testów, decyzje o dalszym postępowaniu terapeutycznym

Diagnoza

fizjoterapeutyczna

Ma na celu ocenę ruchową, a także psychoruchową dziecka. Terapeuta ocenia sprawność fizyczną, sprawdza funkcjonowanie mięśni posturalnych i głębokich. Poddaje analizie postawę ciała pacjenta, a także interpretuje w jaki sposób pacjent przetwarza bodźce z otoczenia i z własnego ciała.
Proces diagnostyczny :
 • Wywiad na temat rozwoju pacjenta
 • Testy diagnostyczne, obserwacja
 • Omówienie wyników, decyzje o postępowaniu terapeutycznym

Diagnoza

niedojrzałości neuromotorycznej INPP

Niedojrzałość neuromotoryczna jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat (za INPP)

Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

Proces diagnostyczny :
 • Wypełnienie wstępnego kwestionariusz diagnostycznego INPP, znajdującego się na stronie
 • Wywiad na temat rozwoju pacjenta, wstępna konsultacja
 • Wykonanie testu diagnostycznego około 3 godziny
 • Omówienie wyników, dobranie ćwiczeń

Diagnoza

zaburzeń przetwarzania słuchowego

Jest to wielospecjalistyczna diagnoza: medyczna (laryngolog, audiolog), logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna. APD może zostać zdiagnozowane u osób, które mają prawidłowy słuch fizjologicznych (konieczne jest wykonanie audiometrii tonalnej). W wieku 4-6 lat stawiamy diagnozę ryzyka APD.
Proces diagnostyczny :
 • Wywiad, konsultacja
 • Wykonanie audiometrii tonalnej i innych testów sprawdzających sprawność aparatu słuchowego
 • Omówienie wyników, dobór odpowiedniej terapii bądź treningu słuchowego

Diagnoza

Integracji Bilateralnej

Podczas wizyty diagnostycznej ocenia są różne aspekty funkcjonowania dziecka: wzorce ruchowe, przekraczanie linii środka, świadomość schematu ciała, koordynację bilateralną.

Proces diagnostyczny :

 • Wywiad
 • Wykonanie baterii testów stosowanej przy diagnozie integracji bilateralnej
 • Omówienie wyników, propozycja terapii

Diagnoza

diagnoza w Metodzie Warnkego

Do diagnozy wykorzystywany jest specjalistyczne sprzęt „Alpha Trainer” oraz „Brain Boy”. Diagnoza w tej metodzie pozwala między innymi określić stopień automatyzacji przetwarzania bodźców słuchowych, wzrokowych oraz ruchowych, określanych jako funkcje podstawowe, stopień automatyzacji zamiany liter na głoski, pamięć słuchową, funkcje wzrokowe oraz zdolność rozpoznawania podobnie brzmiących głosek.

Automatyzacja funkcji podstawowych jest niezbędna do rozwoju wyższych funkcji mózgowych takich jak umiejętność skupienia uwagi, czytania oraz pisania. W oparciu o wyniki diagnozy przygotowywany jest odpowiedni program terapii.