Warunkiem skutecznej terapii jest regularna praca z dzieckiem. Podczas wizyt terapeutycznych każdy terapeuta wyjaśnia rodzicom wszelkie niejasności, wskazuje zasady postępowania i pracy z dzieckiem w domu.

Terapia

logopedyczna / neurologopedyczna

Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Obejmuje różnorodne ćwiczenia mowy, języka, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, masaż logopedyczny.

Kiedy wskazana jest terapia logopedyczna/neurologopedyczna?

Wskazana jest przy:

 • opóźnionym rozwoju mowy
 • opóźnionym rozwoju psychoruchowym
 • spektrum autyzmu
 • mutyzmie
 • dyslalii
 • dyzartrii, afazji
 • dysfagii
 • niezrozumiałej mowie
 • trudnościach w mówieniu
 • trudnościach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

Terapia

psychologiczna

Służy wsparciu wszystkich osób w trudnych momentach życia, pozwala zrozumieć emocje, zachowanie, myśli. Może odbywać się indywidualnie bądź w grupie. Terapia psychologiczna pomaga w radzeniu sobie z emocjami, z lękiem, z depresją, z problemami rodzinnymi, wychowawczymi, z samooceną.

Terapia dzieci i młodzieży

Ma na celu pomóc zrozumieć emocje, wyrażać uczucia i myśli. Podnieść samooceną i ułatwić samoakceptację. Pomóc w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, wesprzeć w sytuacjach trudnych, traumatycznych.

Terapia ADHD

Jej zadaniem jest poprawienie koncentracji i nauka organizacji. Wsparcie rodziny w rozumieniu trudności dziecka. Nauka planowania, zarządzania czasem.

Terapia w spektrum autyzmu

To przede wszystkim wsparcie rodziny, a także rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych. Motywowanie do samodzielności.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia grupowe, które mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych, a także zmianę zachowań z niepożądanych na pożądane.

Zajęcia dla dzieci:

 • ze spektrum autyzmu
 • z ADHD
 • nieśmiałych
 • agresywnych
 • mających trudności z radzeniem sobie z emocjami
 • mających trudności w nawiązywaniu kontaktów
 • mających problemy z akceptacją norm, ustalonych zasad.

Terapia

fizjoterapeutyczna

Związana jest z leczeniem ruchem, wspomagana masażami (sportowym, relaksacyjnym, klasycznym). Jej celem jest poprawa postawy, sprawności fizycznej, poprawa kondycji, koordynacji, równowagi.

W naszym gabinecie odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne i grupowe.

Terapia

tyflopedagogiczna

Przeznaczona jest dla dzieci słabowidzących, mających trudności z narządem wzroku.

Jej celem jest:

 • rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych
 • stymulacja narządu wzroku
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
 • wspieranie funkcji poznawczych
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości
 • nauka czytania
 • nauka pisma Braille’a

Terapia

INPP – terapia niedojrzałości neuromotorycznej

Program terapii odruchów metodą INPP wpływa na wiele sfer pacjenta. Do pozytywnych efektów terapii należy usprawnienie w obrębie motoryki małej i dużej, poprawa koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Te usprawnienie poprawiają funkcjonowanie poznawcze tworząc fundament do prawidłowego rozwoju.

Objawy niedojrzałości neuromotorycznej:

 • przybieranie dziwnych pozycji podczas pisania,
 • niedojrzały sposób trzymania długopisu,
 • stałe gubienie się w przepisywaniu z tablicy,
 • dysgraficzne pismo,
 • trudności w prawidłowym rysowaniu podstawowych figur geometrycznych,
 • szybkie dekoncentrowanie,
 • niemożność powstrzymania się od mówienia,
 • zagryzanie ołówków, sznureczków, paznokci,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • odwracanie i przestawianie liter, cyfr i słów (powyżej 8 roku życia),
 • nierozróżnianie lewej i prawej strony,
 • trudności z odczytaniem godziny na zegarze
 • choroba lokomocyjna,
 • lęk przestrzeni,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • problemy z nauką pływania i łapania piłki,
 • „pisanie ustami, mówienie rękami” – głoskowanie i literowanie,
 • trudność w nauczeniu się nazw miesięcy,
 • trudność w nauce gramatyki i ortografii,
 • trudność w wykonywaniu czynności manualnych,
 • trudności z przetwarzaniem słuchowym,
 • problem z prawidłową pracą oczu, przysłanianie jednego oka włosami lub ręką,
 • niechlujne jedzenie.

Terapia

Metodą Warnkego

Jest to pierwsza w Polsce metoda w całości opracowana do pracy z osobami mającymi trudności w czytaniu, pisaniu. To kompleksowa terapia dysleksji obejmująca trening słyszenia, widzenia oraz motoryki, który skupia się na przyczynach, a nie na objawach. Zarówno do diagnozy, jak i terapii wykorzystywany jest specjalistyczny, medyczny sprzęt. W oparciu o wyniki diagnozy opracowuje się odpowiedni program terapeutyczny.

Dal kogo jest ta metoda?

 • osób z problemami w nauce czytania i pisania
 • dzieci z trudnościami w nauce
 • uczniów z ryzyka dysleksji, uczniów z diagnozą dysleksji
 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
 • osób z problemami logopedycznymi (wady wymowy)
 • osób z problemami z lateralizacją (myleniem stron lewo-prawo)

Terapia

Neuroakustyczny trening mózgu SAS

Celem Treningów SAS jest wzmacnianie podstawowych neurosensorycznych funkcji mózgu, czyniąc je idealnymi do poprawy szerokiego spektrum jego kondycji.

Wyróżniamy:
Trening SAS-Smart | Wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych.
Trening SAS-Boost | Wsparcie dzieci w harmonijnym rozwoju.
Trening SAS-Balance | Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych.
Trening SAS-Life | Spersonalizowane programy wspierające osoby starsze.

Każdy z treningów jest indywidualnie dopasowany do potrzeb, umiejętności pacjenta.

Terapia

Bilateralna

To terapia skupiająca się nauce świadomego i skoordynowanego używania obu stron ciała. Trening skupia się na ćwiczeniach pobudzających mózg do bardziej efektywnej pracy.

Terapia dla dzieci z:

 • trudnościami w nauce,
 • trudnościami emocjonalnymi – poprawa funkcji fizycznych wpływa na wzrost pewności siebie i motywacji,
 • dyspraksją,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • ADHD,
 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • słabą pamięcią,
 • ograniczoną zdolnością do skoordynowania obu stron ciała,
 • niewykształconą lateralizacją,
 • zaburzeniami percepcji wzrokowej.